Dr. Vladka Mačeka 26, Karlovac

EUROPSKA JEZIČNA MAPA ZA ODRASLE
(The European Language Portfolio for Adults Learners, ELP)

Mapa je dokument Vijeća Europe, a izradile su je europske institucije EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) i ALTE (The Association of Language Testers in Europe) s ciljem usvajanja zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja stranog jezika. Spomenuti standardi temelje se na preporukama Vijeća Europe u području učenja stranih jezika, a definirani su u “Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike” (Common European Framework of Reference for Languages).

Sastoji se od tri dijela - Jezične biografije, Dosjea i Jezične putovnice i predstavlja svojevrsni katalog znanja koji omogućuje svakom korisniku praćenje vlastitog napretka u učenju stranog jezika, evidentiranje podataka o jezicima koje govori, postignutog stupnja u učenju jezika , te uspoređivanje vještina komunikacije na različitim jezicima.

U tom smislu interesantna je obrazovnim institucijama koje je mogu koristiti za izradu i praćenje izvedbe obrazovnih programa, za motiviranje i vrednovanje znanja korisnika, ali i stručnjacima koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima u tvrtkama, državnim i javnim institucijama te uredima za zapošljavanje. Mapa je dokument koji poslodavcima daje uvid u jezičnu kompetenciju osobe koju žele zaposliti, a služi i za definiranje jezičnih vještina potrebnih za određeno radno mjesto kako bi se tome prilagodilo daljnje usavršavanje zaposlenika. Učilište “Svijet”u dogovoru sa tvrtkama provodi testiranja djelatnika te u detaljnom izviješću opisuje i rangira pokazano znanje uz sugestije o eventualnim potrebama za usavršavanje pojedinih jezičnih vještina.
PARTNER: TERRANOVA  Copyright: UČILIŠTE SVIJET 2013.